Aktualności

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Burmistrz Polanowa przedstawia listę projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

piątek, 14 października 2016

Zakończyło się głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane w roku 2017.

Wyniki zostaną upublicznione do 15 października 2016 r.

Dziękujemy za wszystkie głosy!

sobota, 01 października 2016

Uwaga! Rozpoczęło się głosowanie na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie trwa do 12 do 30 września 2016r., poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec gminy Polanów może oddać jednorazowo łączenie do 4 głosów na różne projekty, w każdej z kategorii: miasto/gmina oraz duży/mały projekt.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane w roku 2017.

Wyniki zostaną upublicznione do 15 października 2016r.

Zapraszamy do głosowania: wybierz projekt BO

Dziękujemy za aktywny udział!

poniedziałek, 12 września 2016


Burmistrz Polanowa zaprasza Mieszkańców miasta i gminy Polanów do zgłaszania projektów (zadań) przewidzianych do realizacji w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Polanowie w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. Pula środków przeznaczona na realizację zgłoszonych i wybranych w drodze konsultacji społecznych projektów wynosi łącznie 100.000 zł, z następującym podziałem:
Projekty realizowane na terenie miasta Polanowa:
a) Duże projekty - 30.000 zł
b) Małe projekty - 10.000 zł
Projekty realizowane na terenie gminy Polanów:
a) Duże Projekty - 50.000 zł
b) Małe Projekty - 10.000 zł

Prawo zgłaszania projektów (zadań) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. mają mieszkańcy miasta i gminy Polanów, których projekt zostanie zgłoszony na odpowiednim formularzu oraz zostanie poparty podpisami 15 mieszkańców miasta i gminy Polanów.

Wartość jednego zgłoszonego projektu (zadania) nie może przekroczyć:
1) w kategorii miasto - projekty realizowane na terenie miasta Polanowa:
a) kwoty 15.000 zł na duże projekty;
b) kwoty 10.000 zł na małe projekty;
2) w kategorii gmina - projekty realizowane na terenie gminy Polanów:
a) kwoty 20.000 zł na duże projekty;
b) kwoty 10.000 zł na małe projekty;

Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów będzie wybór projektów zgłoszonych i przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie wypełnienia imiennej interaktywnej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.budzet.polanow.pl. Formularz interaktywnej ankiety stanowić będzie karta do głosowania w kategorii miasto/gmina na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Szczegółowe zasady budżetu Obywatelskiego określa Zarządzenie nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. wraz załącznikami:
Załącznik nr 1 - Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów wsprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia projektu (zadania) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
Załącznik nr 3 - Wzór Interaktywnej Karty do głosowania

Serdecznie zapraszamy!

środa, 4 maja 2016

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Budżet Obywatelski jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców. Urzędy, dają mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, licząc na to, że:

  • wzmocni wśród mieszkańców postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za gminę,
  • pokaże mieszkańcom mechanizmy funkcjonowania gminy,
  • lepiej pozna potrzeby mieszkańców.

Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w projekcie BO.

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko wybierać najlepsze projekty, ale także zgłaszać ich propozycje. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na przestrzeni kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod głosowanie.

Pierwsze kroki

Budżet obywatelski oznacza, że decyzje podjęte przez mieszkańców będą wprowadzone w życie, niezależnie od tego, czy radni się z nimi zgadzają, czy też nie. Wówczas mieszkańcy widzą sens angażowania własnego czasu i energii.
Dlaczego jednak mieszkańcy w ogóle mieliby decydować o wydatkach z budżetu miasta czy gminy wiejskiej? Odpowiedź jest prosta ‒ dlatego, że to ich własne pieniądze. Nie należą one do radnych, czy burmistrza, tylko właśnie do mieszkańców. Inaczej rzecz ujmując, mieszkańcy są suwerenem, w którego imieniu radni podejmują decyzje. Jeżeli coś należy do gminy, to należy do mieszkańców: drogi, lasy, szkoły, przedszkola itd.

Ustalanie zasad

Na początek trzeba ustalić, w jaki sposób zostaną opracowane zasady działania budżetu obywatelskiego. Może zostać w tym celu powołana komisja doraźna ds. budżetu obywatelskiego. Podstawową kwestią jest określenie kwoty do rozdysponowania przez mieszkańców w danym roku. Powinna być ona jasno ustalona.

Zgłaszanie projektów

Kolejną sprawą do ustalenia jest to, komu przysługuje prawo składania propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Może to być każda osoba, która w chwili składania projektu ma ukończone 18 lat.
Możliwe jest również takie rozwiązanie, że propozycje wydatków zgłaszane są przede wszystkim przez forum mieszkańców lub grupy sąsiedzkie, a jeżeli ktoś chciałby zgłosić projekt indywidualnie, to musi zebrać niewielką liczbę podpisów, na przykład 15, by wykazać wstępne zainteresowanie innych osób. Chodzi tu o to, aby już na początkowym etapie wyeliminować projekty, które nie mają poparcia większej liczby mieszkańców, jak również o to, aby były one lepiej dopracowane i przedyskutowane. Dodatkową korzyścią ze zgłaszania projektów przez forum jest również to, że zachęca to do spotkań z innymi mieszkańcami, co jest ważne w kontekście budowania więzi społecznych.
Formularz do zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego powinien być na tyle szczegółowy, by mieszkańcy otrzymali dokładne informacje dotyczące tego, o co chodzi w danym projekcie i dlaczego jest on potrzebny. Opis projektu powinien zawierać szacunkowy kosztorys, a także informację o tym, jakie mogą być coroczne koszty utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji.

Sprawdzanie projektów

Podstawowe założenie budżetu obywatelskiego jest takie, że ani radni, ani urzędnicy, ani burmistrz nie mogą ingerować w zgłoszone projekty. Nie może więc zdarzyć się tak, że ktoś z mieszkańców zgłasza boisko do siatkówki, a ktoś z radnych zmienia to na boisko do piłki nożnej. Podobnie jeżeli mieszkańcy proponują parking na 50 samochodów, to nie może potem powstać parking na 100 samochodów tylko dlatego, że prezydent uznał, że tak będzie lepiej. Jeżeli mieszkańcy projekt wybrali, to powinien on zostać zrealizowany dokładnie tak, jak zostało to przedstawione w opisie.
Projekty zgłaszane przez mieszkańców powinny być sprawdzane przez komisję ds. budżetu obywatelskiego, która weryfikowała możliwość ich realizacji. Z jednej strony jest to podejście słuszne, bo dzięki temu na kartę do głosowania nie trafiają projekty niemożliwe do zrealizowania (na przykład pomysł budowy placu zabaw na działce prywatnej), z drugiej zaś powstaje ryzyko, że radni skasują projekt tylko dlatego, że nie będzie się im podobał.

Wybór projektów

Kto może wziąć udział w głosowaniu na najlepsze projekty? Każdy uprawniony mieszkaniec gminy Polanów może wypełnić wyłącznie jedną kartę do głosowania. Wyniki głosowania ustala się na podstawie ważnych kart do głosowania poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty.


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Polanów

Czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

    Przyjmowanie zgłoszeń projektów

    Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym

    Ogłoszenie listy projektów Burmistrza Polanowa pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

    Konsultacje z mieszkańcami gminy Polanów w sprawie wyboru projektów do realizacji Budżetu Obywatelskiego

    Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

30.06.2016od 04.05.2016 do 30.06.2016
31.08.2016od 01.07.2016 do 31.08.2016
05.09.2016do 05.09.2016
30.09.2016od 12.09.2016 do 30.09.2016
15.10.2016do 15.10.2016

Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.


Zarządzenia

Zarządzenie nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU (ZADANIA) DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2017r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU (ZADANIA) DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2017r. (wersja edytowalna - dokument word)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. INTERAKTYWNA KARTA DO GŁOSOWANIA dla mieszkańców miasta i gminy Polanów, którzy ukończyli 18 lat,na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w gminie Polanów.

Zarządzenie nr 40/16 Burmistrza Polanowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego oraz regulaminu jego działania.


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa